Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki našim obiskovalcem nudijo popolno storitev. - Preberi več - Zapri

Izjava o zasebnosti

OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV

 

v spletni trgovini, ki deluje pod domenskim imenom [www.pnevapp.si]

 

1.        Namen obvestila o varnosti podatkov

 

Namen tega obvestila je določiti pravila in pogoje, v okviru katerih se obdeluje podatke katerekoli osebe (v nadaljevanju: stranka), ki obišče spletno trgovino, delujočo pod domenskim imenom [www.pnevapp.si] (v nadaljevanju: spletna trgovina), upravlja pa jo Gumiapp Zrt. (v nadaljevanju: Gumiapp), oziroma seznaniti stranke o podrobnostih obdelave podatkov.

 

Pri delovanju spletne trgovine se obdeluje strankine osebne podatke, podrobno opisane v 3. točki, za namen, določen v 4. točki tega obvestila. Pri tem je primarni vidik varstvo osebnih podatkov in skladnost z ustreznimi pravnimi predpisi, še posebej z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR).

Ta dokument ureja obdelavo osebnih podatkov strank med uporabo spletne trgovine in pri nakupovanju v njej.

2.        Kdo je obdelovalec podatkov pri uporabi spletne trgovine?

 

Spletno trgovino upravlja Gumiapp kot posrednik po pooblastilu Abroncs Kereskedőház Kft.-ja (v nadaljevanju: AKH), pogodbe, sklenjene med spletno trgovino in strankami, pa so sklenjene med strankami in AKH-jem. Tako pri vodenju spletne trgovine in izvajanju preko nje sklenjenih pogodb poteka skupna obdelava podatkov.

 

Osebne podatke, obdelane na podlagi tega obvestila, obdelujeta naslednja obdelovalca podatkov:

 

Firma:

Gumiapp, zaprta delniška družba

Poslovni naslov:

1133 Budapest, Esztergomi út 2. 2/4.

matična številka:

01-10-140252

davčna številka:

26706249-2-41

spletna stran:

www.pnevapp.si

e-pošta:

info@pnevapp.si

 

Firma:

AKH Pnevmatike trgovina d.o.o.

Poslovni naslov:

Mostec 47, 8257 Dobova

matična številka:

6742467000

davčna številka:

81320167

e-pošta:

ugyfelszolgalat@akh.hu


Gumiapp in AKH nista določila uslužbenca za varstvo podatkov, saj ga za svoje delovanje nista dolžna.

Gumiapp in AKH sta sklenila medsebojni dogovor, ki določa dolžnosti vsakega od njih z namenom izpolnjevanja obveznosti v skladu z GDPR-jem, zlasti v zvezi z uresničevanjem pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in nalogami glede zagotavljanja informacij o obdelavi podatkov takšnim posameznikom.

 

Bistvo dogovora lahko povzamemo takole:

 

a)     Naloge in dolžnosti Gumiapp:

 

 • Informiranje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zlasti zagotavljanje informacij o obdelavi osebnih podatkov;
 • zbiranje podatkov pri upravljanju spletne strani;
 • posredovanje podatkov AKH-ju za izvedbo naročil;
 • obdelava privolitev posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ko na tem temelji obdelava podatkov;
 • pomoč AKH-ju glede uresničevanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

 

b)     naloge in dolžnosti AKH-ja:

 

 • obdelava podatkov v zvezi z naročili, oddanimi v spletni trgovini;
 • naloge glede uresničevanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, sprejemanje in obdelava zaprosil.

3.        Kakšne podatke zbiramo pri uporabi spletne trgovine?

 

Gumiapp in AKH pri uporabi spletne trgovine zbirata in obdelujeta naslednje podatke (ti osebni podatki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe med AKH-jem in stranko oz. uresničevanje pravnih obveznosti, ki jih ima AKH – če stranka ne da teh podatkov, AKH ne more dostaviti stranki kupljenih izdelkov):

 

 • uporabniško ime;
 • e-pošta;
 • polno ime;
 • naslov za dostavo;
 • naslov za račun (če je drugačen);
 • kupljeni izdelki;
 • dan/čas nakupa;
 • dan/čas dostave;
 • način plačila;
 • koda kupona.

 

Gumiapp oz. AKH lahko občasno organizirata promocijske akcije za izdelke, kupljene v spletni trgovini, v okviru katerih so denimo stranke, ki so kupile določen izdelek, upravičene do nagrade, če se na podstrani s promocijsko akcijo registrirajo ter Gumiappu oz. AKH-ju na za ta namen ustvarjen e‑poštni naslov pošljejo račun, ki potrjuje nakup. Udeležba v takšnih promocijskih akcijah je prostovoljna, stranke, ki sodelujejo v njej, pa ob registraciji privolijo v to, da AKH obdela naslednje podatke v okviru promocijske akcije (če pri takšni promocijski akciji Gumiapp oz. AKH obdelujeta podatke, drugačne od spodaj naštetih, ali dodatne osebne podatke, s tem stranko seznanita na podstrani s promocijsko akcijo):

 

 • e-pošta;
 • polno ime;
 • kupljeni izdelki;
 • dan/čas nakupa;
 • kopija računa, ki potrjuje nakup, ter podatki na njem.

4.        Kaj je namen obdelave podatkov?

 

Pri uporabi spletne strani  Gumiapp in AKH obdelujeta podatke strank z naslednjim namenom:

 

 • Priprava in izvedba kupoprodajnih pogodb za ponujene izdelke;
 • Za namen neposrednega trženja, predvsem za pošiljanje elektronskih novic (pošiljata jih tako Gumiapp kot AKH) tistim strankam, ki privolijo v takšno obdelavo podatkov;
 • Za izvedbo dane občasne promocijske akcije in pošiljanja daril tistim, ki so upravičeni do njih na podlagi pravil promocijske akcije.

5.        Kaj je pravna podlaga za zbiranje podatkov?

                                                                                                   

Pravna podlaga za obdelavo strankinih osebnih podatkov glede na to obvestilo:

 

 • V zvezi s 4. točko: dejstvo, da je obdelava podatkov potrebna za (i) izvajanje kupoprodajne pogodbe med stranko in AKH-jem oz. za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo stranke skladno s 1.b odstavkom 6.člena GDPR-ja in (ii) pravne obveznosti Gumiappa in AKH-ja (predvsem računovodske, davčne in za varstvo potrošnikov);
 • V zvezi z drugo in tretjo podtočko 4. točke: privolitev, ki temelji na seznanitvi skladno z 1.a in odstavkom 6. člena GDPR-ja;
 • V zvezi z zadnjo podtočko 4. točke: dejstvo, da je obdelava podatkov potrebna za izvedbo promocijske akcije (za pogodbo oz. določitev nagrade) skladno s 1.b odstavkom 6.člena GDPR-ja.

6.        Kdo ima dostop do podatkov, ki se obdelujejo pri uporabi spletne trgovine?

 

Na podlagi tega obvestila imajo do osebnih podatkov, ki jih obdeluje AKH, dostop naslednje osebe pri Gumiappu in AKH-ju (glede na vsakokratne spremembe):

 

Gumiapp:

 • upravljalski oddelek
 • marketinški oddelek

 

AKH:

 • upravljalski oddelek
 • prodajni oddelek
 • IT-oddelek
 • marketinški oddelek

 

Osebnih podatkov, obdelanih na podlagi tega obvestila, Gumiapp in AKH ne posredujeta nobenemu tretjemu upravljalcu ali obdelovalcu, izjemi sta (i) [Gumiapp ponudnik storitev gostovanja] in (ii) občasni logistični ponudnik, ki ga AKH najame zato, da kupljene izdelke dostavi kupcu, izjema pa je tudi (iii) primer ko ceneje.si po pooblastilu Gumiapp obdeluje podatke za izvedbo storitve.

7.        Iz kakšnih virov prihajajo zbrani podatki?

 

Gumiapp na podlagi tega obvestila osebne podatke zbira neposredno od stranke. AKH med delovanjem spletne strani podatke, potrebne za izvajanje naročil, dobi od Gumiappa preko informacijskega sistema spletne trgovine.

8.        Kako dolgo se hranijo osebni podatki strank?

 

Gumiapp in AKH lahko osebne podatke hranita od trenutka registracije na spletni strani spletne trgovine ter do izteka zastaralnega roka, določenega v ustreznih civilnopravnih predpisih (praviloma 5 let), davčnopravnih predpisih (praviloma 6 let) ter računovodskih pravnih predpisih (praviloma 8 let) oz. v predpisih o varstvu potrošnikov, toda najdlje do trenutka, potrebnega za namene obdelave podatkov, določene v zgornji 4. točki. Še pred iztekom zgornjih rokov lahko stranka na podlagi 9. točke zaprosi za izbris svojih osebnih podatkov. Nadalje lahko stranka kadarkoli brez omejitev in obrazložitve oz. kakršnihkoli stroškov Gumiapp in AKH obvesti, da ne soglaša več z obdelavo podatkov za namen neposrednega trženja, nakar ti podatki ne smejo več biti uporabljani za ta namen.

9.        Kakšne ukrepe izvajata Gumiapp in AKH za varovanje podatkov?

 

Varovanje podatkov pomeni, da varujeta zaupnost, nepoškodovanost in dostopnost osebnih podatkov (za dovoljene namene). Zaupnost pomeni, da lahko do podatkov dostopajo le osebe, ki jih imajo pravico uporabljati. Nepoškodovanost pomeni, da so podatki natančni in ustrezni za namen obdelave podatkov. Dostopnost pomeni, da imajo za to pooblaščeni uporabniki možnost dostopa do podatkov, če jih potrebujejo za dovoljen namen.

 

V skladu s tem Gumiapp in AKH izvajata ustrezne ukrepe zoper protipravno in neprimerno ter slučajno izgubo in poškodbo osebnih podatkov. Te principe izvajata z ustreznimi varnostnimi ukrepi pri uporabi strojne in programske opreme (nadzor fizičnega vstopa in dostopa k sistemu, ključavnice, alarmi, požarni zidovi itd.) Gumiapp in AKH uporabljata ustrezne postopke in tehnologije, ki zagotavljajo varstvo osebnih podatkov od zbiranja do izbrisa. AKH na podlagi tega obvestila ohranja zaupnost strankinih osebnih podatkov ter jih ne posreduje tretjim osebam, razen ko posredovanje podatkov zahteva pravni predpis in/ali to v posameznem primeru dovoli stranka.

10.     Kakšne pravice in pravna sredstva ima na voljo stranka glede obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajata Gumiapp in AKH?

 

Stranka lahko glede obdelave podatkov, ki jo izvajata Gumiapp in AKH, uresničuje naslednje pravice: 

 

(i)               Pravica dostopa: Stranka lahko zaprosi za informacijo o tem, ali poteka obdelava njenih osebnih podatkov, in če takšna obdelava poteka, ima pravico dostopa do osebnih podatkov in informacij, navezujočih se na njihovo obdelavo. Na njeno prošnjo ji Gumiapp oz. AKH posredujeta kopijo obdelovanih osebnih podatkov. Če stranka zaprosi za nadaljnje kopije, ji lahko  Gumiapp oz. AKH zaračunata razumno pristojbino, izhajajoč iz upravnih stroškov.

 

(ii)              Pravica do popravka: Stranka ima pravico do tega, da na njeno prošnjo Gumiapp in AKH brez neupravičene zamude popravita nanjo nanašajoče se napačne osebne podatke. Stranka ima tudi pravico zaprositi za dopolnitev pomanjkljivih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

(iii)             Pravica do izbrisa („pravica do pozabe”): Stranka ima pravico, da na njeno prošnjo Gumiapp in AKH brez neupravičene zamude izbrišeta nanjo nanašajoče se osebne podatke, Gumiapp in AKH pa sta dolžna brez neupravičene zamude izbrisati osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Stranka pa ne more zaprositi za izbris osebnih podatkov, če je obdelava podatkov potrebna za izpolnitev obveznosti, ki jih glede obdelave  podatkov določa ustrezni pravni predpis, ali za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov.

 

(iv)             Pravica do omejitve obdelave podatkov: stranka ima pravico do tega, da na njeno prošnjo Gumiapp in AKH omejita obdelavo podatkov, če velja nekaj od naštetega: (a) stranka oporeka točnosti osebnih podatkov, v tem primeru omejitev traja za obdobje, ki omogoča, da Gumiapp in AKH preverita točnost osebnih podatkov; (b) obdelava podatkov je protipravna, stranka pa nasprotuje izbrisu podatkov ter namesto tega zaprosi za njihovo omejitev; (c) Gumiapp in AKH ne potrebujeta več osebnih podatkov za namen njihove obdelave, stranka pa jih zahteva za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov.

 

(v)              Pravica do prenosljivosti podatkov: Stranka ima pravico do tega, da nanjo nanašajoče se osebne podatke, ki jih ji posredovala Gumiappu in AKH-ju, prejme v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, pravico pa ima tudi do tega, da te podatke posreduje drugemu obdelovalcu podatkov, ne da bi jo Gumiapp in AKH pri tem ovirala.

 

(vi)             Pravica do ugovora: Če se osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega trženja, ima stranka pravico do tega, da kadarkoli ugovarja zoper obdelavo nanjo nanašajočih se osebnih podatkov za ta namen, vključno z ustvarjanjem profila, če je to povezano z neposrednim trženjem.

 

 

(vii)           Pravica do preklica privolitve: Stranka ima pravico kadarkoli preklicati privolitev v obdelavo podatkov, razen v primerih, ko je obdelava podatkov potrebna za izpolnitev pravnih obveznosti ali uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov.

 

Vsa zaprosila, vključno z zaprosili za dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris, omejitev in/ali ugovor zoper obdelavo podatkov, pošljite na AKH-jev primarni kontakt, naveden v 2. točki. Vse pravne izjave in prošnje glede uresničevanja pravic v zvezi z obdelavo podatkov je treba poslati (i) elektronsko, preko e-pošte ali z ustrezno prilagoditvijo nastavitev v osebnem profilu v spletni trgovini, oz. (ii) pisno. Glede na posamezen primer mora prošnja vsebovati vsa dejstva in okoliščine, potrebne za identifikacijo primera. Zaprosila in prošnje AKH skrbno preuči in nanje odgovori praviloma v 15 dneh.

 

V primeru pravnih kršitev pri obdelavi osebnih podatkov se lahko stranka obrne na Informacijskega pooblaščenca (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 230 97 30, fax: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: https://www.ip-rs.si).Stranka lahko tudi sproži postopek zoper Gumiapp oz. AKH na pristojnem sodišču (vključno s pristojnim sodiščem glede na strankino prebivališče), ali na sodišču v državi članici glede na svoje običajno prebivališče uporabi učinkovito pravno sredstvo.

 

Vsekakor priporočamo, da naj stranka, preden bi se obrnila na ustrezni organ, pritožbo ali prošnjo najprej naslovi na AKH, da bi našli rešitev za morebitno težavo.

11.     Druge določbe

 

To obvestilo je veljavno od 28. november 2019 do preklica ali spremembe. Obdelovalci morajo redno pregledovati to obvestilo ter ga ob spremenjenih pogojih ustrezno spremeniti.

INFORMACIJE O PIŠKOTKIH

S piškotki (cookieji) zbiramo podatke o vaših navadah pri uporabi naše spletne strani. Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki se namestijo v uporabnikov računalnik, telefon ali tablični računalnik in uporabniku omogočajo lažjo komunikacijo in interakcijo z našo spletno stranjo. Poleg tega nas obveščajo o navadah obiskovalcev v povezavi z uporabo naše spletne strani. Naša spletna stran uporablja piškotke za zagotovitev najboljše izkušnje brskanja na naši spletni strani in za izboljšanje njenega delovanja in funkcionalnosti. Razdelek za upravljanje piškotkov ponuja jasne in razumljive informacije o namenih piškotkov, ki jih uporabljamo.

ODOBRITEV PIŠKOTKOV

Piškotke v vaš računalnik, telefon ali tablični računalnik namestimo šele po vaši odobritvi. Če nadaljujete z brskanjem po naši spletni strani, ko se pojavi pojavno okno piškotkov – razen obiska te strani z informacijami o upravljanju piškotkov – soglašate z namestitvijo piškotkov na vaš računalnik, telefon ali tablični računalnik na način in za namene, opisane v tem pravilniku. Če piškotkov, povezanih z našo spletno stranjo, ne želite namestiti v računalnik, telefon ali tablični računalnik, ne uporabljajte naše spletne strani. Tudi če sprva pristanete na uporabo naših piškotkov, se lahko kadar koli odločite za zavrnitev in brisanje piškotkov v nastavitvah spletnega brskalnika. Vendar ne pozabite, da brez odobritve piškotkov ne boste mogli dostopati do številnih funkcij, ki olajšajo vašo brskanje oziroma nekatere naše storitve morda ne bodo delovale pravilno.

UPRAVLJANJE NASTAVITEV PIŠKOTKOV

Nastavitve piškotkov lahko spremenite preko svojega brskalnika. Na primer, piškotke lahko onemogočite tako, da v brskalniku aktivirate nastavitev, ki omogoča zavrnitev vseh ali nekaterih piškotkov. Te nastavitve so običajno na voljo v meniju »nastavitve« ali »preference« vašega brskalnika. Pri tem so lahko koristne naslednji sklici:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer: obiščite spletno stran http://support.microsoft.com in v iskalnik vtipkajte besedo »piškotki«.
 • Safari: obiščite spletno stran http://www.apple.com/support/ in v iskalnik vtipkajte besedo »cookies« (piškotki).VRSTE PIŠKOTKOV

Piškotki so lahko veljavni le v času delovnega procesa ali so trajni in razlikujemo med piškotki, ki izvirajo od prve oziroma tretje stranke. Spodaj pojasnjujemo, kaj pomenijo ti izrazi, da bi lažje razumeli piškotke, ki jih uporabljamo in zakaj jih uporabljamo.

PIŠKOTKI, KI VELJAJO MED BRSKANJEM

Piškotki, veljavni med brskanjem, omogočajo, da ste prepoznani ob obisku spletne strani, in tako iskalnik lahko zapomni vse spremembe ali izbire na strani oziroma od strani do strani. Ti piškotki vam omogočajo hitro in enostavno navigacijo po številnih straneh spletnega mesta, ne da bi se morali identificirati ali ponavljati postopke na vsaki strani, ki jo obiščete. Piškotki, ki so veljavni med brskanjem, so začasni in potečejo takoj, ko zaprete brskalnik ali zapustite spletno stran.

STALNI PIŠKOTKI

Trajni piškotki so piškotki, ki ostanejo »shranjeni« na vašem računalniku nekaj časa po koncu brskanja in zato omogočajo, da se pri nadaljnjih obiskih spletnega mesta spomnijo preferenc ali dejanj uporabnika.

PIŠKOTKI SPLETNE STORITVE

Piškotki spletne storitve so shranjeni na strežnikih družbe Sigmanet Kft. Piškotki tretjih oseb se ne shranjujejo na strežnikih, ki jih upravlja družba Sigmanet Kft. Te piškotke shranijo tudi računalnik, telefon in tablični računalnik, ko obiščete spletno mesto. Datoteke Google Analytics so potrebne za spremljanje strani in zagotavljanje informacij o uporabi strani. Te podatke uporabljamo za izdelavo statistik in za nadaljnji razvoj portala. Datoteke Google Analytics shranjujejo podatke v anonimni obliki, na primer kot število obiskovalcev strani ali ogledanih strani. Te datoteke nastavlja Google Analytics. Če želite več informacij, obiščite spletno stran: http://www.google.com/analytics. Za več informacij o piškotkih, vključno s pregledovanjem, upravljanjem in brisanjem piškotkov, obiščite spletno stran www.allaboutcookies.org. Če želite onemogočiti sledenje Google Analytics na vseh straneh, obiščite spletno stran http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.